Anvisning av fjärrvärmekulvert

Innan du börjar att gräva tänk då på vad som kan finnas under markytan!

Om misstanke finns att en fjärrvärmekulvert är nergrävd i marken där du skall gräva kontakta då oss för kulvertanvisning innan du startar jobbet!

Att gräva av en kulvert medför inte bara obehag utan kan vara ett kostsamt misstag som kan få stora konsekvenser för fastighten och fjärrvärmenätet.

Önskar då få en ritning över hur fjärrvärmekulverten går över din tomt så vänder du dig också till oss.