Lövängsverket

Lövängsverket är vår fastbränsleanläggning som är belägen vid KSS. Anläggningen byggdes 1970 och har sedan dess byggts ut i olika etapper.

Anläggningen består av två biobränslebränslepannor av typen fluidiserande bädd, vilka är försedda med utrustning för rökgaskondensering. Två stycken oljepannor används som reserv vid haverier eller driftstörningar på biobränslepannorna.

Biobränslepannor  

Panna 3 installerades 1999 är av fabrikatet Foster Wheeler typ FW43-20. Förbränningsugnen är av typen fluidiserande bädd. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Clean Air till en rökgaskondenseringsanläggning varvid ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Panna 4 byggdes 1993 om till en fluidiserande bädd är av fabrikat Generator typ Eckrohr HVF-23. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Svenska Fläkt till en rökgaskondenseringsanläggning ur vilken ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Bränslet

Bränslet, flisen kommer från närområdet och vid full last förbrukas ca 50 kbm/flis per timme. Flisen tippas i en 1700 kbm stor bränsleficka och transporteras sedan via transportörer och bränsleskruvar till pannan. Bränsle brinner i pannan vid en termperatur av ca 850C. Hetvattnet från pannorna värmeväxlas och led ut till fjärrvärmenätet. 

Askan från flispannorna återförs till skogsmarken.