Debiteringsgrundande effekt

Den debiteringsgrundande effekten räknas ut mha kategoritalsmetoden samt den årliga energiförbrukningen.

Beräkningen innebär att medelvärdet av de två senaste kalenderårens normalårskorrigerade energiförbrukningar i MWh divideras med ett för abonnemanget fastlagt kategorital.

En effektöversyn sker varje år i januari månad och om den debiteringsgrundande effekten skiljer sig mer än 5% sätts en ny debiteringsgrundande effekt.

Eftersom användningen av värme beror i hög grad av utetemperaturen normalårskorrigeras energiförbrukningen. Data för normalårskorrigeringen fås från SMHI.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den debiteringsgrundande effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje(el)förbrukning samt uppvärmd yta.

Debiteringsgrundande effekten är samma som tidigare benämndes abonnerad effekt.