Vi värnar om miljön

Miljö är ett av våra ledord för verksamheten hos Skövde Värmeverk. All energiproduktion påverkar miljön men vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön.

Fjärrvärme är en av Sveriges stora klimatförbättrare. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat. Fjärrvärmen är en uppvärmningsform som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad, t.ex spillvärme från industrin, energi från avfall och rester vid skogsavverkning.

Fjärrvärmen är resurssnål, ger låga förluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i en egen panna.

Vi utbildar och informerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. Samtlinga anställda vid Skövde Värmeverk har genomgått en grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum i Göteborg.

Vi bedriver aktiv miljöinformation riktad till både vuxna och skolelever i regionen genom studiebesök på våra anläggningar.

Vi har även ett antal internationella besök  och medverkar i internationella miljökonferenser.

Skövde Värmeverk är sedan november 2010 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Under år 2013 genomgick bolaget en omcertifieringsrevision av ledningssystemet vilket ledde till  att miljöcertfikatet förnyades. Miljöcertifikatet är giltigit i tre år.