Bioolja

Hållbarhetsbesked för Skövde Värmeverk

Första december 2013 övergick produktionen i två av fyra värmepannor inne på Volvos område till en mer miljövänlig uppvärmning, från fossilt bränsle till bioolja. Skövde Värmeverk AB ansvarar för driften av Volvos värmeanläggningar sedan 2010. 

Ombyggnad och konvertering av pannorna har genomförts, framförallt genom att ersätta gamla rör med rostfria. Ombyggnaden kostade 2,5 miljoner kronor.

Biooljan är en restprodukt från tillverkning av matolja från växtriket samt restprodukter från livsmedelstillverkning och restauranger. 

Hållbarhetslagen

För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion, via framställning till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Bakgrunden finns i ett EU-direktiv(förnybartdirektivet) om främjande av förnybar energi som sätter upp mål och kriterier. 

Hålllbarhetskriterierna som ska uppfyllas för att biodrivmedel eller flytande biobränslen skall anses hållbara omfattar krav om minskande växthusgasutsläpp och särskilda krav på markanvändning. Det finns också krav på fysisk spårbarhet av bränslet vilket innebär att aktörer i hela produktionskedjan har ett ansvar.

Vill du läsa mer om hållbarhetslagen finner du detta på Energimyndighetens hemsida.

Skövde Värmeverk AB har erhållet ett hållbarhetsbesked för Bioolja(KN-nr 3823 19 90). Hållbarhetsbeskedet finner du till höger.