Miljövärden i Skövde

Svensk Fjärrvärme redovisar årligen fjärrvärmens miljövärden, värdena kommer från drygt 350 fjärrvärmenät runt om i landet. Skövde Värmeverk innefattar fem av dessa nät; Skövde tätort, Stöpen, Tidan, Timmersdala och Skultorp. 

 

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen; från kol i gruvor och träden i skogen fram till elementen och vattenkranen. Från produktion till konsumtion.

Mijövärdena kan man använda när man vill veta vad fjärrvärmen på just ens egen ort har haft för kimatpåverkan.

Miljövärden visar:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som använd i varje fjärrvärmenät

 

Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Dessa har beslutat hur fjärrvärmens miljöpåverkan ska värderas och utgår då ifrån tre miljöparametrar:

Resursanvändning - Ett mått på hur effektiv framställningen av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturreseruser som inte har omvandlats. I primärenergifaktorn inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den

Klimatpåverkan - Här ingår kodioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen - Här redovisas användingen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

De värden som används när miljövärdet beräknas är schabloner för olika bränslen och utsläpp. Värden från de olika bränslen varierar på grund av ursprunget och förhållandet. 

  Skövde Skultorp Stöpen Tidan Timmersdala
Resursanvändning          
Primärenergifaktor

0,08

0,17 0,21 0,17 0,18
Emission av växthusgaser          

Förbränning

g CO2 ekv/kWh

59 10 18 9 14

Transport och produktion av bränsle

g CO2 ekv/kWh

6 18 19 18 17

Procentandel fossilt

%

1 1 3 0 2