Värmekällan

Värmekällan är vår avfallsförbränningsanläggning som är belägen på Timboholm

Sedan 1 januari 2002 har deponering av brännbart avfall varit förbjudet. Under några år transporterades hushålls- och industriavfall från Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg till Linköping för förbränning. Under år 2003 tog Skövde kommun beslut om att bygga en ny avfallsförbränningsanläggning i kvarteret Värmekällan. Genom uppförandet av en egen avfallsförbränningsanläggning i Skövde reduceras förbränningen av olja till Skövde fjärrvärmenät och hos Volvo. Detta innebar dessutom en minskad miljöpåverkan genom att transporterna till Linköping försvann.

Anläggningen förbränner ca 60 000 ton avfall, hälften är hushållsavfall och resterande är industriavfall. Avfallet kommer från främst Skövde, Falköping, Tibro, Hjo, Karlsborg och Töreboda. Den energi, i form av värme och el som årligen utvinns från Värmekällan uppgår till ca 165 000 MWh, vilket motsvarar 18 000 kbm olja, dvs. 450 oljelastbilar med släp. Produktionen vid Värmekällans svarar för ca 45 % av Skövde Värmeverks totala produktion.

Ca 8000 ton importeras främst från Norge och nu till vissa delar från Malta. Mer information om import av avfallsbränsle och miljö kan du läsa om på Avfall Sveriges hemsida. Länk finner du till höger. På avfall sveriges hemsida finner du en rapport( U2009:06) som handlar om Klimatpåverkan från import av brännbart avfall.

 Sopbil

 

Processen 

Avfallet kommer direkt via sopbilar men även lastbilar med släp förekommer. Mottagning sker inomhus för att minska störningar via luft och damm. Avfallet matas in i pannan med hjälp av en stor gripklo. Avfallet brinner i pannan vid en temperatur upp mot 1000 C. Vatten i pannan överhettas till ånga och leds till en turbin. Vattenångan driver turbinen som är kopplad till en generator som alstrar elenergi. Ca 10 % procent av energiinnehållet i ångan blir el resten av ångan värmeväxlas i en stor kondensor och leds ut till fjärrvärmenätet.

Aska

Efter förbränning kvarstår 20%, fördelat på två fraktioner. Största mängden är bottenaskan som kan, efter upparbetning användas t.ex. som täckningsmaterial på gamla deponier. Metall i bottenaskan utsorteras och återanvänds. En mindre del tas hand som flygaska (stoft). Flygaskan är klassificerad som farligt avfall och transporteras till en behandlingsanläggning för omhändertagande.

Sommartid under stopp för underhållsarbeten (ca 4 veckor) balas avfallet på Risängens avfallsanläggning för att användas när vädret blir kallare.

Information och fakta om anläggningen finner du i foldern Värmekällan  -Avfallsförbränning i Skövde som finns som en pdf-fil till höger.

Kort fakta om avfallsförbränningsanläggningen

Panneffekt: 20 MW

Tryck: 16 bar

Ångtemperatur: 215 C

Panntyp: vattenkyld roster

Rökgasrening: Våt och torrrökgasrening

Bränsle: Brännbar hushålls- och verksamhetsavfall

Förbränningskapacitet: 7- 8 ton per timme, 55 000 ton per år

Ångturbin med generator: 1,8 MW

Investeringskostnad: 320 miljoner